مجموعه سؤالات انشا-
  نگارش  پایه ی سوم  راهنمایی         باسپاس ازمهدادب

الف)  درستی یا
نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

1)        مواعظ
واندرزها در شعر گاه به شیوه ی مستقیم در قالب داستان و حکایت بیان شده اند .   

  2)    در نقد ادبی
باید فقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

3)  هدف از شعر تعلیمی
رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است .    4) فابل داستانی است که حیوانات رفتار، گفتار
و شخصیّت انسانی ندارند .                      

5) یکی از خصوصیّات متن
جذّاب آغاز نیکوی آن است  .     6) رعایت فاصله ( حاشیه گذاری ) در دو طرف انشا به
زیبایی متن کمک می کند .           

7) در نگارش انشا انتخاب
نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

  8)  در نقد ادبی
بایدفقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

9) در
داستان کوتاه فضا و
مکان و زمان محدود
است .        10)  ادبیّات
پایداری بخشی از ادبیّات
حماسی به شمار می
آید  .                      

11) بهره
گیری از تضمین متناسب
با موضوع و محتوای
نوشته بر تأثیر و
ارزش آن می افزاید

12) متن
انشا نمی تواند گزارشی
از شنیده ها و
دیده ها  باشد.        13)
انشای خوب آن است
که گویا، رَسا و
زیبا
باشد.                                                

14) متن
انشا نمی تواند نقد
رفتار ، گفتار ،
نوشتار و آثار خود
و دیگران باشد.         

15 ) در نگارش انشا
انتخاب نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

ب) گزینه درست را انتخاب
نمایید .

   در عبارات وابیات
داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

16- هرچه در دل فرود آید
،  در دیده نکو نماید      الف )  کنایه            ب)  سجع                ج) 
تشخیص       د)   تشبیه 

17- در عبارات وابیات
داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

   به کتاب هایی که درآن
ها زندگی ، آثار و احوال و سخنان بزرگان در آن مطرح می شود، می گویند .

      الف)  
اتوبیوگرافی   ب)  بیوگرافی           ج)  تذکره          د)  تاریخ نگاری

18-  هرگاه شاعر و
نویسنده به نام شاعر یا نویسنده ای که از او مصراع یا بیت یا سخنی آورده اشاره کند
به آن آرایه ..... می گویند.    

   الف)  تضمین
پنهان       ب)  تضمین آشکار     ج)  تلمیح          د) ترکیب

    19-  کدام گزینه از
ویژگی های رمان نیست ؟

  الف)  شرح مفصّل حوادث
  ب) فضا ومکان و زمان محدود   ج)   طولانی بودن داستان    د)  فراوانی شخصیّت  

20- کدام گزینه
به شکل مونولوگ نوشته نمی شود     الف)  مناجات   ب)  نیایش         ج)   نمایش
نامه    د)  مرثیه 

21- کدام
گزینه بخشی از ادبیات
حماسی به شمار می
آید

؟الف)
ادبیّات
پایدا        ب) ادبیّات
نمایشی     پ) ادبیّات عرفان     
ت)ادبیّات تعلیمی

22- کدام
گزینه معمولاً به شکل
مونولوگ نوشته
نمیشود ؟   الف)
مرثیه
          ب ) نمایش نامه         
پ) نیایش         ت )مناجات

23- کدام
جمله برای غنی تر
شدن انشا مناسب نیست
؟        الف) به کار بردن
حکایت های کوتاه
اخلاقی          

  ب)
استفاده
از نکته های
حکمت آمیز        پ)  استفاده از
اشعار مناسب              ت) شرح
و تفضیل متن انشا

24- در
بیت «چشمه ساردشت بامن
آشناست/ کوه ودشت وگلّه
بامن هم صداست» کدام
آرایه ادبی
وجودندارد؟

الف) مراعات
نظیر و تشخیص        ب)
تشبیه         پ)  تشخیص     
  ت)مراعات نظیر

25 -درترجمه
تحت اللفظی ،مترجم...  ؟       الف)
کلمات را به صورت
جداگانه معنی می نماید
وبه همان صورت می
نویسد.

ب)
نویسنده اغلب به فکرمرتب
کردن جمله از نظر
دستوری است.

  پ)
مترجم ترجمه جمله را
مطابق با زبانی که به
آن ترجمه می شود می
آورد.

ت)
ترجمه تحت اللفظی مختص
به زبان عربی
است.

26- کدام
یک ازجمله های زیر
نسبت به سایر جمله
ها از زیبایی ادبی
کمتری برخوردار است؟

الف) کودکان
می انگارند که فرصتی
پایان ناپذیر برای زیستن
دارند                . ب)رودخانه ماند
و نظاره کرد.

پ)خرّمشهر
شقایقی خون رنگ است
که داغ جنگ بر
سینه دارد.                         ت)یک
روز ناگهان از آسمان
آتش بارید.

27- آرایه
ی به کار رفته
در کدام گزینه
غلطاست؟

الف)آفریدی
رایگان، بیامرز رایگان،
که تو خدایی نه
بازرگان . ( واج آرایی)           
ب)شطّ خرمشهر کف می
زد.  (ایهام)

پ )تکه
یخ ها به گریه
افتادند. (تشخیص)                                 
ت)سَرو چمان من
چرا میل چمن نمی
کند.(جناس)

28-
کدام یک از
زیبایی های ادبی دیده
می شود؟ «  برکمانش تیر آرش را نمی دیدند »

   الف) تلمیح        ب
)تضاد        پ) تکرار
        ت)تشخیص

29- کدام
گزینه در مورد انشا
نویسی غلط
است؟الف) بهره گیری
از شبکه معنایی بر
زیبایی متن می افزاید.          

ب)
تکرار
کلمه یا عبارت
همیشه به زیبایی انشا
می افزاید

.پ) انشا
را می توان به
شیوه داستان نوشت     ت) انشای
زیبا آغاز و پایانی
دارد.

30- مطالعه
آثار ادبی بزرگان ایران
و جهان  بسیار ضروری
است.

الف) تقویت
نویسندگی  ب) تقویت خواندن 
پ)تقویت دیدن ت) تقویت
گوش سپردن

31- در
بیت« تا لحظه های پیش
دلم گور سرد بود //
اینک به یمن یاد
شما جان گرفته است»
آرایه
...... دیده می
شود؟

الف) تشبیه       ب)
تضمین       پ) جناس        ت) تلمیح

32- انشای
زیبا آن است که
آغاز و پایانی دارد
و میان بخش های
آن  ...... دیده می
شود

.الف) هماهنگی  
ب ) پیراستگی
   پ) همانندی 
ت)گُسَستگی

33- نحوه
ی بیان ، توصیف
حالات و رنگ، ویژگی
های دقیق را ......... می
نامند.

الف) انسجام
متن    ب) بازسازی رویدادها     
پ) فضا سازی      ت)تشبیه

34- اگر
یک اثر ادبی را
بررسی، نقد و تحلیل
کنیم به این عمل ......... 
می
گویند

.الف)  انسجام
متن       ب)  تناسب        پ) نقد ادبی    ت) تضمین

35- در
بیت کدام آرایه ادبی
دیده می شود.     « عقل
حیران شود از خوشه
ی زرین عِنَب // فهم
عاجز شود از حُقّه
ی یاقوت انار
»

   الف)  تضاد      ب)
تضمین          پ) تشبیه            ت) تلمیح

36- کدام گزینه به صورت
مونولوگ نوشته نمی شود ؟     

   الف ) مناجات        
ب) نیایش              ج) نمایش نامه           د) مرثیه

37- کدام جمله برای غنی
تر شدن انشا مناسب نیست؟            الف )  استفاده از نکته های حکمت
آمیز           

   ب)    به کاربردن
حکایت های کوتاه      ج)   شرح وتفصیل متن انشا         د)    استفاده از اشعار
مناسب   

38- کدام گزینه بخشی از
ادبیّات حماسی به شمار می آید ؟

الف)   ادبیّات تعلیمی 
ب)   ادبیّات عرفانی        ج)   ادبیّات نمایشی  د)  ادبیّات پایداری             

39- درکدام گزینه شبکه
معنایی دیده می شود ؟                    الف)  فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز
، شعر     

   ب)   زمستان  ، آدم
برفی ،  بخاری ،  سرما        ج)  مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا  ، آب

       د)  پرنده ، 
بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم   

40- در
کدام گزینه کمتر از
زبان ادبی استفاده شده
است.؟   الف) متاع جوانی
به بازار نیست  

       ب)  جوانی
گه کار و شایستگی
است      پ)چو در هست
حاجت به دیوار نیست

         ت) کوچه
های خراسان تو را
می شناسند.

41- کدام
گزینه از ویژگی های
داستان کوتاه نمی
باشد؟           الف ) تنوّع و
فراوانی شخصیّت ها 
              

   ب)  شخصیّت
های داستان اندک
است                 پ ) داستان کوتاه
است              ت)  فضا و
مکان و زمان محدود
است

ج) جاهای خالی را
باکلمات مناسب پر کنید .

42-کلمات « گویا ، حماسی
، نتیجه گیری ، داستانک ، رمان » را در  جای مناسب خود قرار دهید . توجه کنید یک
کلمه اضافه است .

الف)    در داستان های
گذشته رسم بر آن بوده که شاعر یا نویسنده به  ...... می پرداخته است 
.

   ب)  انشای خوب آن است
که  ....... ،  رسا و زیبا باشد          ج)  شخصیت ها در  ........ دارای تنوع و
فراوانی می باشند  .

   د)   به گونه ای از
سروده ها که دارای آهنگ شکوهمند و استوار با صلابت هستند ؛  شعر  ........  می
گویند .

     43- درجا های خالی
کلمات مناسب بنویسید .               الف)  به پیوستگی و یک پارچگی در متن 
.........  می گویند .

    ب) در روزگار ما بیش
تر داستان ها به ........ است .

   44-مفهوم بیت « دل
شود گر به علم بیننده // راه جوید به آفریننده » را به نثر ساده و روان امروزی
برگردانید.

45-در
جای خالی کلمات مناسب
بنویسید.    الف) شبکه معنایی
گسترده تراز   .........
است.

  ب) انشا
را می توان به
شیوه ی  ........  نوشت .  

   پ)
قالبی
از داستان نویسی
که حیوانات شخصیت های
اصلی آن هستند  .........   می
گویند.

  ت) ارزش
انشا به تفصیل و
بلندی آن نیست ،
انشای خوب آن است
که  ...........  و جذاب
باشد .

46-جاهای
خالی را با کلمات
مناسب پر کنید   
.

الف)
متن انشا می
تواند نقد رفتار گفتار
.........
و آثار خود یا
دیگران باشد. 

    ب)
گفت و گوی
نویسنده با دیگران را
.......
می گویند.

47- جای
خالی را کلمه مناسب
بنویسید.       1-    به داستان
های حیوانات ...........  می
گویند.

   2 -  به
کتاب هایی که شرح
حال بزرگان علم و
ادب در آن آمده
باشد ...........  می
گویند.

48- جاهای خالی را
باکلمات مناسب پر کنید .                 الف)   شبکه معنایی گسترده تر از ........
است .

ب)  به  قالبی از
داستان نویسی که حیوانات شخصیّت اصلی آن هستند ....... می گویند .               

  ج)  به لطیفه ها
وحکایت های بسیار کوتاه که گاه درچند سطر خلاصه می شوند ...... می گویند
.

  د)  هر گاه بخواهیم
منظور خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از  ......... بهره می گیریم
.

49- ین کلمات را در جای
مناسب  قرار دهید.  ( یک کلمه اضافه است )
( دیالوگ ،
فضا سازی ، زنجیره
معنایی ، مونولوگ ،
نویسندگی)

1 - هرگاه
بخواهیم منظور خود را
زیباتر و دلنشین تر، بیان
کنیم از  ........... بهره
می گیریم.

  2 - گفتگوی
نویسنده با دیگران را  
.........
می گویند.

3 -  مطالعه
ی آثار ادبی ایران
و جهان، برای تقویت 
............
  بسیار ضروری
است.

  4 - به
هم نشینی و ارتباط
واژه ها و مجموعه
ها با هم دیگر
که چندین حلقه را
هم پیوند می دهند
......................
  می گویند.

50- تعاریف
نوشته شده با کدام
گزینه های داخل کمانک مطابقت دارد     
.
(  ادبیّات پایداری ، ادبیّات تعلیمی  ، تذکره )

  1 - نوشتن
شرح حال بزرگان علم
و ادب  ................ 2 - توصیف
مقاومت، دلاوری و شجاعت
مردم در مقابل هجوم
بیگانگان  ......

51-  واژه های « 
شبکه
معنایی، تفصیل و
بلندی ، نمایش نامه
، اصلاح متن ،
هماهنگی و انسجام» در جای خالی قراردهید
.

 
الف)یکی
از راه های
معرّفی شخصیّت ها و
نوشتن درباره آن ها
استفاده از قالب .........  و داستان است .

   ب) ارزش
یک انشا به ....... آن
نیست.            

پ) انشای
زیبا ، آغاز و
پایانی دارد و میان
بخش های .......... دیده
می شود.

   ت)بهره
گیری از .......... متناسب
با موضوع انشا ،
بر زیبایی متن می
افزاید.

52- بیت :  « میان گریه
می خندم که چون شمع اندراین مجلس //  زبان آتشینم هست ، لیکن درنمی گیرد »را
بازنویسی کنید .

53- کدام واژه ها را در
کنار هم قراردهید  یک شبکه معنایی تشکیل می دهد .    (

  سوختن  ، ایستگاه ، 
شمع  ، ستاره  ، خاکستر ،  کاوش ،  آتش   ، سفر )

54-از نظر شما ویژگی 
مشترک دوست و آیینه چیست ؟ در یک بند ( چهار جمله مرتبط به هم ) بنویسید .

55-دو ویژگی مهم نثر کهن
فارسی را بنویسید .

56- جمله ی :  « من از
شوق دیدن مادرم گریستم » را به گونه ای  فضا سازی نمایید که صحنه ای جدید خلق و باز
آفرینی شود .

( حداقل در چهار جمله )
   

57- در بیت «  خون میان
سنگر آزادگان جوشید / مثل یک موج خروشان شد » چهار رکن تشبیه را مشخص نمایید
.

58- متن زیر را خوانده و
نشانه ها ی (  «  »   ،   .    .....   -   ؟   !   :   )  در جای مناسب خود قرار
دهید .

  باغبان پیر و پاک دل
گفت  دیگران نشاندند ما خوردیم  اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند

59 - فضا سازی چه تأثیری
بر نوشته می گذارد؟

60- برای واژه « نماز»
یک شبکه معنایی نوشته و آن ها را در یک عبارت سه جمله ایی به کارببرید .

61- در شش جمله مرتبط به
هم یک طنز بنویسید که قهرمان آن یک حیوان باشد .   

62-با
واژه های زیر جمله
بسازید .  الف)  آبشخور ( جمله ی پرسشی )               ب)
اقتدار ( جمله ی طنز آمیز)

63- آرایه
های ادبی جمله های
زیر را مشخص کنید
.

الف) جوانی
ات را پیش از
فرا رسیدن پیری و
تندرستی ات را پیش
از بیماری غنیمت شمار
.

  ب) پیام
پیامبر (ص) گنجینه ای
است که انسان بدان
نیاز مند است.

64- از
زبان بلبل که بر
شاخسار با خدای خود
راز و نیاز می
کند چهار جمله مرتبط
به هم بنویسید.

65- واژه
ی  « سر آمد »
را در دو جمله
به گونه ای به
کار ببرید که در
هر جمله معنا و
مفهومی متفاوت داشته
باشد.

الف) 
سر آمد : به پایان
رسید                     ب)  سر آمد :
بر گزیده

66- یک
نمونه  گفت و گوی
درونی  بنویسید و این
واژه ها را در
آن به کار ببرید
.
            زنگ ادبیّات ،
معلّم ، دفتر
انشا

67- باتوجّه
به ابیات زیرکه از
سعدی می باشد،   به پرسش
ها پاسخ دهید .

مرا
خود نباشد زبان آوری  / 
چنین گفت در مدح
شَه عنصری     « چو از
راستی بگذری خم بُوَد  /   چه
مردی
بُوَد کز زنی
کم بُوُد»

الف) 
نوع تضمین را مشخص
کنید.    .......             ب) دو
واژه ی متضاد را
بنویسید . .............

68- جملات
زیر را به فارسی
امروزی بیان کنید
.

الف)  عمر
در پرستش خدای تعالی
خرج کن .           ب) تمام زیرکی
را عاقبت شناسی نام
نِه .

69- مهم ترین اهداف نقد
را بنویسید .

70- در
بیت نوشته شده کدام
آرایه ادبی دیده می
شود؟

در
سینه ام دوباره غمی
جان گرفته است / امشب دلم
به یاد شهیدان گرفته
است   (   ........  )

71- مفهوم
بیت « کم گوی و به
جز مصلحت خویش مگوی //
چیزی که نپرسند تو
از پیش مگوی»  را در سه جمله مرتبط به هم
بنویسید .

72- عبارت
نا تمام را کامل
کرده و سپس تا
سه جمله مرتبط به
هم کامل کنید؟        با
آغاز تعطیلات تابستانی
................

73-
معادل
واژه هایی را که
زیر آن خط کشیده
شده ، بنویسید.

پیام
پیامبر (ص)گنجینه و
آبشخوری است که
انسانیّت ، همواره برای
تازگی و شکوفایی و
شکوهمندی خود ،
بدان نیازمند
است.

74- ویژگی
یک انشای خوب کدام
است؟ ( سه مورد)

75- درکتاب هایی که به «
تذکره » معروفند کدام مطالبی مطرح می شود ؟

76- نقد ادبی چیست ؟

77- با
هریک از ترکیب های
زیر بک جمله ی
زیبای ادبی بنویسید.               الف)
پاکی
روح           ب)هم نشین نیک 

78- تشبیهی
بنویسید که یک طرف
آن «سنگ» باشد و ارکان آن
را مشخص کنید.

79- عبارت
ناتمام داده شده را
تا سه جمله مرتبط
به هم کامل
کنید.               بهترین آرزویم
این است که ...

80- در
بیت « سعدیا راست روان
گوی سعادت بردند»  یک
تخلّص و یک تشبیه
بیابید و بنویسید.

81- عبارت
ناتمام را تا چهار
جمله مرتبط به هم
ادامه دهید.              برای
بالندگی و رشد کشور
باید ...

88- نوع
جمله های زیر را
از لحاظ ادبی و
زبانی بودن مشخص
نمایید.

1 - من
شب ها ؛ به آسمان
و ستارگان نقره فام
و ماه سیمگون را
که درخششی خیره کننده
دارند؛ می نگرم.

  2 - دانشمند
بسیار می خواند و
مشتاقانه می
پرسد.

82- معادل
فارسی واژه های داده
شده را بنویسید.    1-  طرّار 
...            2-  علی الصّباح .....

83- دو
ویژگی رمان یا داستان
های بلند را نام
ببرید .

84- چهار
جمله به شیوه ی
پرورش متن درباره خلیج
فارس بنویسید.

85- شبکه
معنایی بیت « ابرو باد و
مَه و خورشید و
فلک در کارند // تا
تو نانی به کف
آری و به غفلت
نخوری» را  مشخّص کنید .

86- با
استفاده از آرایه تشخیص
گفتگویی خیالی بین باران
و زمین بنویسید. ( شش
جمله )

87- یک بند طنز آمیز
بنویسید که قهرمان آن حیوانات باشد .

88- متن« 
باران
رحمت بی حسابش
همه را رسیده و
خوان نعمت بی دریغش
همه جا کشیده» را
به نثر ساده و
روان امروزی متن
برگردانید.

89- برای واژه ی « زمین
» یک
شبکه معنایی بنویسید
و بعد آن ها
را در چهار جمله
مرتبط به هم به کار ببرید ( دریک بند )

90- یک
مونولوگ در حدّ چهار
جمله مرتبط به هم
با موضوع « شرکت در
یک مسابقه »
بنویسید.

91- با واژه ی « پوزخند
» یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .

92- مترادف
واژه و عباراتی را که
زیر آن خط کشیده
شده ، بنویسید.

الف) 
هرکه برمعصیت
مُصِر بود از خدای
نترسد.         ب) در
مُحاوره ای که به
حضور او میان دو
کس رود خوض
ننماید.

93- دو
ویژگی از ویژگی های
شعر حماسی چیست؟

94- به گفتگوی درونی
نویسنده باخویش ..  می گویند .      مونولوگ 

   102- گفتار یک نفره
ای که می تواند مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد .  = مونولوگ

95- اکثر نیایش ها و
مناجات و مرثیه ها  از این نوع هستند . = مونولوگ

96- گفتگوی بین افراد و
با دیگران را .......................... می گویند.  = دیالوگ

97- از مونولوگ و دیالوگ
در ........... ،  .......... و ........... بسیار استفاده می کنند . =  داستان ها
- نمایش نامه ها-  فیلم نامه ها

98- کلمات زیر را
بااستفاده از صفت های مناسب گسترش دهید .

فصل  = پربرکت - سرسبز
**  میلاد = خوش یمن- نورانی   **  پرسش = سخت
آسان  **  رویش =
سبز
امید بخش شادی آور                

کوچه = تنگ ، تاریک 
**  خراسان   = بزرگ ،  صفا بخش   **    بیابان =  خشک
بی آب
وعلف     گلزار= زیبا
روح بخش

99- شکل دوم کلمات زیر
را بنویسید وبا هریک از آن ها جمله ای بسازید.   آشیانه =  آشیان

خانواده آشیان مهر ومحبّت است .

میهمان= مهمان
پارسال یک هفته  در مشهد مقدّس مهمان آقا امام رضا (ع)
بودیم.

100- فابل چیست ؟ با
توجه به کتاب

101- از مشهورترین فابل
های ادبیّات فارسی سه نمونه نام ببرید. کلیله و دمنه
مرزبان نامه-
منطق الطیر

102- مواعظ یا شعرهای
حکمی چیست ؟

103- هدف از
،................   رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است = شعر تعلیمی

104- مواعظ و
اندرز ها گاه به شیوه ی غیر مستقیم درقالب داستان ها و حکایت ها به خصوص در مثنوی
ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه ، قصیده و غزل بیان شده اند
.

105- متن انشا می تواند
گزارشی از ......... ،......، ...........  مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقّت در
طبیعت باشد . ( شنیده ها
دیده ها )

106-
................بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است .  = نقد

107- یک متن جذّاب  باید
دارای سه ویژگی باشد.             1- آغاز نیکو       2-  پیوستگی و انسجام
محتوا       3- پایان بندی مناسب

108- بیت زیر را با
رعایت انسجام در یک بند توصیف کنید . 

  « دیدار یار غایب دانی
چه ذوق دارد ؟                   ابری که در بیابان بر تشنه ای
ببارد

109- انشای زیبا
............ و........... دارد و میان بخش های آن هماهنگی ..... دیده می شود . 
آغاز  -  پایانی
انسجام

110- در روزگار ما بیش
تر داستان ها  به ........ است .        نثر

111- ادبیّات پایداری
بخشی از ادبیّات حماسی به شمار می آید.  

112- انواع نثر را نام
ببرید.روزنامه ای
داستانی نمایشنامه و فیلم نامه
سفرنامه خاطره گزارش

113- پیام بیت زیر را در
یک بند توصیف کنید .« به اندازه ی بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود وبود»

114- ارزش یک انشا به
تفصیل وبلندی آن نیست ،

انشای خوب آن است که
........... و.......... و ......... باشد . گویا
رسا
زیبا

115-  در فیلم ها
......... و......... و...... به فضا سازی والقای بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند
. رنگ
نور  موسیقی 

116- در تعزیه ، لباس
اشقیا ............... و رنگ لباس اولیا .................  است .  سرخ  - سبز

117- موضوع تذکره اولیا
چیست ؟  شرح احوال وگفتار تعدادی ازعارفان و پارسایان

118- یکی از راه های
معرفی شخصیّت ها و نوشتن درباره ی آن ها ، استفاده از قالب ............. و
.......... است .  نمایش نامه و داستان

119- معادل کلمه های زیر
را بنویسید . اِلّا  =  جز        طرّار  = دزد          علی الصّباح = بامدادان

120 - هرگاه در انشا ،
از زبان شخصیّت ها سخن می گوییم لازم است به موقعیّت  ........... ،........... ، 
............ ،  و نوع واژه ها توجّه کنیم .

121- پرورش وآفرینش
زیبایی در متن از چه راه هایی امکان پذیراست .؟1- استفاده از توصیف

تخیّل
فضا سازی

  2-بهره گیری از
عناصرادبی
مانند : تشبیه تشخیص- شبکه معنایی 3-
ارتباط و انسجام متن

  4-بهره گیری از آیات
روایات-  سخنان زیبا   اشعار و امثال و حکم 

122- ویژگی داستان بلند
( رمان ) را نام ببرید . 1- شرح مفصّل حوادث زندگی شخصیّت ها  

       2- تنوّع فراوانی
شخصیّت ها در داستا

3- طولانی بودن
داستان         4-  تنوع فضا ، مکان و زمان

123- ویژگی های داستان
کوتاه را بنویسید . 1- برش یا بخشی از زندگی و حوادث رابیان می کند. 

     2- شخصیّت ها ی
داستان اندک هستند.

3-داستان کوتاه
است.          4- فضا و مکان وزمان محدود است .

124- داستانک ها  شبیه
حکایت ها و لطیفه ها بسیار کوتاه هستند .    الف- درست   ب- نادست

125- عبارت های زیر را
به نثر روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت
جگر آور = مادر حسنک زنی بسیار شجاع بود.

ابلیس زهره ندارد گرد او
گردد . شیطان جرئت ندارد اطراف و دور بَر او ( رابعه ) بیاید .

در بصره قحطی عظیمی پیدا
شد وخواهران متفرق شدند .= در بصیره نایابی بزرگی به وجود آمد و خواهران از همدیگر
جدا شدند.

بر وجهی که بر متقدّم
طعن نکند.= به گونه ای که بر نفر قبلی که سخن  را آغاز کرده است بی احترامی نشود
.

ازجای تهمت زده پرهیز کن
.= از حضور در جایی که ممکن است به کسی تهمت بزنند  دوری کن .

مگر نیّت بدل کردی =
مگرقصد خود را عوض کرده ای

راسو در من آویزد = راسو
با من  درگیر شود/

مقرون به ابواب بلا و
مشقت= نزدیک به انواع بلا و سختی ها

باران رحمت بی حسابش همه
را رسیده وخوان نعمت بی دریغش همه جا کشید ه=

  رحمت و بخشش خداوند
مانند بارانی بر همه جا پخش شده و سفره نعمت های او در سراسر دنیا  گسترده شده است

داعیه ای در باطن من
پدیدآمد .= اراده وانگیزه ای در درون من به وجود آمد .

126- منظور از جمله ی «
شهر در پناه شهدا است » یعنی چه؟

=  شهر را شهدا حفظ کرده
اند و شهر بهخاطر وجود شهدا در امنیّت است .

127- یکی از راه های
معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب«  نمایش نامه»   و «
داستان»  است .

128- منابع اطلاعاتی
برای پژوهش به چند دسته تقسیم می شوند ؟

1- منابع مکتوب 2-
منابع غیرکتابخانه ای (  شنیداری
دیداری رایانه ای
)

129- فیش یا برگه چیست
؟

130- متن انشا می تواند
گزارشی از شنیده ها ، دیده ها ، مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقت در